Gemi Tek Corp.

EIN:24410594
Address:1-3F,No.198,Xingong 2nd Rd.,Jhubei City,Hsinchu County 302, Taiwan, R.O.C.

Tel

E-Mail

Fax

Fax:+886-3-5543355